询问

 Hãy nhấn vào nút “Chấp nhận” sau khi điền đầy đủ các mục dưới đây

Địa chỉ liên hệ Họ và tên
※cần thiết
Quan hệ với người đăng kí học
※cần thiết
Địa chỉ
Số điện thoại
E-mail
※cần thiết
     
Người đăng kí học Họ và tên
Quốc tịch – khu vực
※cần thiết
Giới tính
Tuổi
E-mail
Chủng loại thị thực
※cần thiết
     
Thắc mắc Nếu có câu hỏi hay thắc mắc cần giải đáp xin hãy ghi ở đây.
     
Điều tra Xin hãy điền vào bản điều tra này.
(Có thể lựa chọn nhiều câu một lúc.)
Làm sao bạn biết về học viện?


 


  Trong trường hợp người giới thiệu bạn đã hoặc đang học tại học viện xin hãy ghi tên của họ.
    


  Tên 


  Tên 


  Tên 

Xem trên tờ rơi, quảng cáo

  Địa điểm